Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kvalitet och resultat

Att avgöra vad som är kvalitet på en skola är inte alltid enkelt. Att ha ett gott rykte betyder inte nödvändigtvis att kvaliteten på verksamheten är hög. Att enbart titta på betygsresultat kan också vara missvisande.

Fredrika Bremergymnasiet arbetar ständigt med systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet innehåller olika faser. För att kunna planera och sätta in rätt åtgärder för att utveckla verksamheten framåt måste man ställa frågorna:

  • Var är vi nu?
  • Vart är vi på väg?
  • Hur gör vi?
  • Hur gick det? Utvärdering som leder till ett nytt nuläge.

De olika frågorna länkar i varandra och varje fas kräver en analys.

Resultaten analyseras

Resultaten (betygsresultat, närvaroresultat, behörighet till högskola/universitet samt andel slutbetyg) sammanställs arbetslagsvis och analyseras i samband med läsårsavslutning. Utifrån resultat och analys formuleras därefter mål för nästkommande läsår i samband med uppstartsdagarna i början av det nya läsåret.

De skolövergripande resultaten som inte är kopplade till betyg och närvaro (exempelvis trygghet och trivsel eller brukarundersökningar) diskuteras i huvudsak av varje arbetslagen och ledningsgruppen. De ligger till grund för förslag till förändringar i arbetssätt/förhållningssätt.

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) kvalitetssäkras genom ett nära samarbete mellan skola och näringsliv (programråd), genom arbetsplatsbesök och handledarutbildning. Programråden tar del av elevernas självvärderingar samt de resultat i brukarundersökningen som berör dem.

Våra resultat synliggörs här på hemsidan för att det ska vara enkelt för elever, föräldrar, personal och andra intresserade att ta del av.

Kunskapskontroller

Kunskapskontroller för nya elever i årskurs 1 genomförs i början av höstterminen. Kunskapskontrollerna sker i läsning och matematik. Det främsta syftet är att ge lärare och annan skolpersonal möjlighet att anpassa den kommande undervisningen och eventuella stödinsatser utifrån de nya elevernas behov och kunskaper.

Utvärderingar

En av de viktigaste delarna i det systematiska kvalitetsarbetet är utvärderingarna. De här utvärderingarna är några av våra viktigast:

Gemensam länsenkät för elever i årskurs 2

Enkäten är en utvärdering som besvaras av elever i årskurs 2 som besvaras av samtliga elever i Stockholms län. Utvärderingen är extern och resultatet publiceras offentligt.

Kursutvärderingar

Varje elev utvärderar varje kurs minst två gånger (i mitten av kursen och i slutet). Här använder vi oss av en standardiserad enkät. Syftet är att på ett snabbt och enkelt sätt ge undervisande lärare feedback från eleverna om undervisningsmetoder, examinationsformer, upplevd likvärdighet i bedömning, arbetsro med mera.

ANDT-undersökning för elever i årskurs 2 på gymnasiet

Undersökning om elevers vanor gällande alkohol, narkotika, doping och tobak (ANTD) genomförs vartannat år för att se trender över tid. Undersökningen är en helt extern, undersökning och sammanställningen används för att ge skolpersonal en fingervisning om hur de ska agera och prioritera i ANDT-arbetet som är ett krav i läroplanen.

Arbetslagens grupputvärdering och resultatanalys

Genomförs i slutet av läsåret gruppvis i lärarnas arbetslag. Syfte är att utvärdera arbetsåret när betygsresultaten sammanställts. Centrala frågeställningar kan sammanfattas i följande två frågor:
1) Har val av arbetsmodeller resulterat i någon konkret måluppfyllelse och förbättring jämfört med föregående arbetsår?
2) Hur har gruppinsatserna fungerat och hur kan de utvecklas?

Utvärderingen är intern och resultatet redovisas inte till någon annan än personalen på skolan. Den är också till stor del praktikbaserad, dvs. den tar sin utgångspunkt i den lokala situation som lärarna ställts inför under det genomförda läsåret.

Individuell läsårsutvärdering

Genomförs i slutet av varje läsår individuellt av varje lärare och elevhälsopersonal. Skickas in till ansvarig biträdande rektor. Utvärderingen har samma syfte som grupputvärderingen ovan med den skillnaden att skolledningen här är intresserad av den enskilde medarbetarens analys av måluppfyllelse och resultat.

Arbetsplatsundersökningen

Kommunledningen genomför en undersökning på varje kommunal enhet. Syftet är att utvärdera arbetsmiljön och ledarskapet.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022