Hållbarhet och miljö

Foto: Robert Aspfors

Framtidens målare, byggare, ingenjörer, elektriker, jurister, politiker, chaufförer, ekonomer och sjukvårdspersonal finns alla i vår skola. Dagens ungdomar är också blivande konsumenter och behöver kunskaper för att efterfråga hållbart producerade varor och tjänster.

Hållbar utveckling är inte ett enskilt ämne utan ett övergripande perspektiv som berörs i många kurser enligt läroplanen.

Skolledningen tillsammans med all personal har ett viktigt övergripande ansvar att vänja och fostra våra ungdomar att göra kloka val inför vuxenlivet.

Fredrika Bremergymnasiets arbete för hållbarhet utveckling

 • Medvetandegöra elever och personal om våra val kring hållbarhet och miljö
 • Välja ekologiska produkter vid inköp i så hög utsträckning som möjligt
 • Undervisa om hållbarhets- och miljöfrågor
 • Lyfta fram hållbarhetsperspektivet i olika sammanhang (tex kring temadagen mot rökning)
 • Källsortera förbrukningsmaterial som används i undervisningen på de yrkestekniska programmen
 • Erbjuda mer klimatsmarta restaurangutbud i våra caféer och restauranger
 • Arbeta för minskat matsvinn
 • Minska beroendet av papperskopior genom att använda de digitala möjligheter som elever och lärare redan har

Nulägesbeskrivning Fredrika Bremergymnasiet 2018

 • Den södra byggnaden är en av landets mest energieffektiva yrkesskolor med solpaneler och markvärmelager.

Läs mer om Sveriges mest energieffektiva yrkesskola

 • På den norra byggnadens tak installerades solpaneler under våren 2017 som kompenserar för del av den elkonsumtion som sker.
 • En skärm med information om elproduktion finns vid restaurang Forum.
 • Andelen ekologiska inköp i skolrestaurangerna mäts och följs upp med restaurangpersonalen. Våren 2018 låg nivån på ca 30 %.
 • Vegetarisk dag varje vecka i våra skolrestauranger.
 • Grönsaksutbudet har förbättrats och utökats i båda restaurangerna.
 • Information om tallriksmodellen finns i anslutning till maten.
 • Matsvinn vägs. Samtal med berörda om hur svinnet kan minska.
 • Lärare uppmanas att välja digitala versioner av uppgifter och instruktioner istället för att slentrianmässigt kopiera papperskopior.
 • Automatisk släckning av belysning i rum som står tomma (södra byggnaden).
 • Källsortering av förbrukningsmaterial sker inom den södra byggnadens utbildningar.
 • Planering att starta en arbetsgrupp som bevakar hållbarhetsfrågor pågår.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2018