Elevhälsa

Fredrika Bremergymnasiet har ett elevhälsoteam som består av olika professioner som samverkar för att skapa en god lärandemiljö för eleverna.

I elevhälsoteamet ingår specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Vi har också tillgång till skolpsykolog, skolläkare samt gymnasiets närvaroteam. Vår målsättning är att utifrån våra olika yrkesroller och kompetenser skapa goda förutsättningar för att eleverna under sin skoltid ska utvecklas positivt och fullfölja sina studier.

Vårt arbete med elevhälsan

En viktig del av elevhälsans arbete är att identifiera elever i behov av stöd så tidigt som möjligt och att säkerställa att de får adekvat stöd och hjälp. Elevhälsan har ett speciellt ansvar för elever med kroniska sjukdomar, psykisk och psykosocial ohälsa, funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter. Vi uppskattar att föräldrar till elever med behov av stöd kontaktar oss. Självklart kan du som elev också ta kontakt med oss direkt.

Elevhälsan har även några andra av skolans nyckelpersoner knutna till sig, elevstödjare och elevhälsans praktiksamordnare. Dessa personer är mycket viktiga i arbetet med att stödja våra elever i sin utveckling mot målen.

Skolsköterskor

På Fredrika Bremergymnasiet finns fyra skolsköterskor och vi arbetar främst hälsobefrämjande genom att försöka motivera elever till att bevara samt förbättra sin fysiska och psykiska hälsa med hjälp av sunda levnadsvanor. Detta görs utifrån en helhetssyn där kropp, själ, miljö och sociala faktorer ses i ett sammanhang.

Alla elever erbjuds:

 • hälsosamtal i årskurs 1
 • enklare sjukvårdsinsatser
 • hänvisning till vidare vård eller skolläkare
 • stödsamtal, rådgivning eller gruppsamtal
 • vaccinationsuppföljning enligt skolhälsovårdens vaccinationsprogram
 • hjälp vid sjukdom och olycksfall som inträffar under skoltid.

Skolkuratorer

Skolkuratorn är en stödfunktion i skolan för elever, föräldrar och personal. Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn av eleven med fokus på relationer till sin omgivning, familj och skola.

Skolkuratorn arbetar med psykosociala insatser riktade till enskilda eller grupper av elever samt med förebyggande och hälsofrämjande insatser i syfte att skapa en lärandemiljö där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen men också möjlighet att utvecklas socialt och emotionellt.

Skolkuratorn kan ge dig råd och vägledning i många olika frågor, till exempel:

 • skolsituationen
 • hemsituationen
 • känsla av utanförskap eller kränkande/diskriminerande handling eller händelse
 • föräldrarelationer, kompisrelationer, kärleksrelationer
 • psykisk- och psykosocial ohälsa
 • missbruk, av tex alkohol, droger, spel, sex, mat
 • sömn och stress
 • sorg och kris
 • kontakt med andra myndigheter, exempelvis Socialförvaltningen, Försäkringskassan, CSN, Ungdomsmottagningen, Hannamottagningen, psykiatrin.

Specialpedagoger

Specialpedagogen har till uppgift att i samverkan med skolan identifiera och analysera orsaker till elevers/gruppers svårigheter. Vi kan även hjälpa dig om du har svårigheter i kontakten med din mentor eller undervisande lärare.

Specialpedagogens uppgift är att stödja dig om du stöter på svårigheter med dina studier. Till specialpedagogen kan du komma med alla dina funderingar och frågor gällande din skolgång.

Specialpedagogerna kan hjälpa dig med:

 • anpassningar
 • kompensatoriska hjälpmedel
 • inlästa läromedel och skönlitteratur
 • stöd på skolan
 • studietips

Medling

På Fredrika Bremergymnasiet arbetar elevhälsan med medling vid konflikter. Det innebär att samtlig personal på skolan fått en grundläggande utbildning i skolmedling och elevhälsans personal och ett antal andra nyckelpersoner fått en mer djupgående utbildning och kontaktas vid större konflikter. Metoden går ut på att parterna ska mötas och lyssna på varandra med hjälp av medlare. Vill du veta mer, kontakta någon av skolans kuratorer.

Senast uppdaterad: 30 november 2022