Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet och studiero

På Fredrika Bremergymnasiet ska alla, såväl elever som personal, känna sig trygga och visa respekt för varandras olikheter. Vi arbetar därför både förebyggande och reaktivt för ökad trygghet och studiero, både internt och tillsammans med andra aktörer. Våra trygghetsmätningar uppvisar höga trygghetsvärden.

Trygghetsteamet Foto: Fredrik Andersson

Ingen elev ska behöva vara rädd för andra elever eller för personal på skolan. Personal ska upptäcka och reagera mot alla former av kränkande behandling.

Resultatet från vår senaste trygghetsmätning (oktober 2020) visar att 96 % av eleverna på skolan alltid /oftast känner sig trygga. Även om vår senaste trygghetsmätning uppvisar goda resultat arbetar vi för att resultaten ska bli ännu bättre.

Skolans trygghetsteam bildades i augusti 2019 och består av skolvärdar och lärare samt representanter från elevhälsa, vaktmästeri, administration och skolledning. Syftet med teamet är att öka vuxennärvaron och stärka tryggheten på skolan. Teamet har jobbat framgångsrikt med både förebyggande och operativa insatser under hösten.

Fredrika Bremergymnasiet medverkar i UNGSAM – ett nätverk där grund- och gymnasieskola, polis och socialtjänst m fl ingår. Syftet är att samverka för en lugnare och tryggare miljö för våra ungdomar både i skolan och på fritiden.

Fredrika Bremergymnasiets lokaler är utformade så att alla ska uppleva trivsel och trygghet, både i klassrum/verkstäder och i hemvister, caféer och utrymmen för avkoppling.

I samband med läsårsstarten 2019 infördes skärpta rutiner för inpassering till skolan – alla använder nu passerkort med foto. Skolan är utrustad med kameror invändigt för både elevers och personals trygghet och säkerhet. Kameror är ett komplement till redan befintligt trygghetsarbete.

Tydliga ordningsregler med sanktioner tas fram och uppdateras årligen i dialog med elever och personal. Rutiner för trygghet och säkerhet gås igenom regelbundet både i klasserna och i arbetslagen.

Fortbildning inom områden som psykisk ohälsa, demokratifrågor, extremism mm har genomförts med alla medarbetare på skolan för att bättre kunna möta våra elever. Under våren är en krisövning planerad för hela personalstyrkan.

Skolvärdar

På Fredrika Bremergymnasiet har vi idag en skolvärd Cajsa Hofrén. Skolvärdarna är särskilt ansvariga för är att skapa trygghet och trivsel samt att arbeta förebyggande tillsammans med skolans personal.

Skolvärdarna är till för våra elever och är en viktig faktor i det förebyggande arbetet till en trygg skola. De för en kontinuerlig kontakt med elevhälsoteamen samt ledningsgruppen. Vidare arbetar skolvärdarna med att skapa goda relationer, förebygga bråk och hjälpa till vid eventuella konflikter.

Våra skolvärdar är goda förebilder och är behjälpliga att ingripa vid konflikter och handleda elever att lösa konflikter samt att avvisa obehöriga besökare på vår skola.

Genom kontinuerliga kontakter med eleverna arbetar skolvärdarna med att hitta aktiviteter för att skapa trivsel på skolan med utgångspunkt från elevernas önskemål och intressen.

Kontakt

Cajsa Hofrén
Skolvärd
08-606 77 51
073-081 84 54
kajsa.hofren@haninge.se

 

Skolvärd

Senast uppdaterad: 25 januari 2023