Trygghet och studiero

På Fredrika Bremergymnasiet ska alla, såväl elever som personal, känna sig trygga och visa respekt för varandras olikheter. Vi arbetar därför både förebyggande och reaktivt för ökad trygghet och studiero, både internt och tillsammans med andra aktörer. Våra trygghetsmätningar uppvisar höga trygghetsvärden.

Ingen elev ska behöva vara rädd för andra elever eller för personal på skolan. Personal ska upptäcka och reagera mot alla former av kränkande behandling.

Resultatet från vår senaste trygghetsmätning (oktober 2020) visar att 96 % av eleverna på skolan alltid /oftast känner sig trygga. Även om vår senaste trygghetsmätning uppvisar goda resultat arbetar vi för att resultaten ska bli ännu bättre.

Skolans trygghetsteam bildades i augusti 2019 och består av lärare samt representanter från elevhälsa, vaktmästeri, administration och skolledning. Syftet med teamet är att öka vuxennärvaron och stärka tryggheten på skolan. Teamet har jobbat framgångsrikt med både förebyggande och operativa insatser under hösten.

Fredrika Bremergymnasiet medverkar i UNGSAM – ett nätverk där grund- och gymnasieskola, polis och socialtjänst m fl ingår. Syftet är att samverka för en lugnare och tryggare miljö för våra ungdomar både i skolan och på fritiden.

Fredrika Bremergymnasiets lokaler är utformade så att alla ska uppleva trivsel och trygghet, både i klassrum/verkstäder och i hemvister, caféer och utrymmen för avkoppling.

I samband med läsårsstarten 2019 infördes skärpta rutiner för inpassering till skolan – alla använder nu passerkort med foto. Skolan är utrustad med kameror invändigt för både elevers och personals trygghet och säkerhet. Kameror är ett komplement till redan befintligt trygghetsarbete.

Tydliga ordningsregler med sanktioner tas fram och uppdateras årligen i dialog med elever och personal. Rutiner för trygghet och säkerhet gås igenom regelbundet både i klasserna och i arbetslagen.

Fortbildning inom områden som psykisk ohälsa, demokratifrågor, extremism mm har genomförts med alla medarbetare på skolan för att bättre kunna möta våra elever. Under våren (mars 2020) är en krisövning planerad för hela personalstyrkan.

Läs mer om trygghet och studiero i broschyren

 

Kontakt för den här sidan: fredrikabremergymnasiet@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 januari 2021